homepage
shop

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmětem Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) je úprava vztahu mezi firmou HAPex s.r.o. jako dodavatelem (dále jen prodávající) a odběratelem (dále jen kupující) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která vznikla v souladu s nimi (potvrzením objednávky, dodáním objednaného zboží apod.) Odchylky od těchto VOP mají platnost jen na základě oboustranné písemné dohody. VOP se přikládají vždy jen k první smlouvě, přičemž jsou součástí i všech dalších kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Pro informaci jsou uvedeny taktéž na internetové stránce www.hapex.cz. Podmínky výslovně sjednané v kupní smlouvě nebo v jiném písemném ujednání mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Tyto VOP se vztahují na kupní smlouvy uzavřené jak s kupujícím, který je podnikatelem, tak i s kupujícím, který je spotřebitelem podle zvláštních právních předpisů. Pouze v případě, že v některém ustanovení je výslovně uvedeno, že se týká spotřebitele, vztahuje se takto označené ustanovení pouze na kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem.

1) Smluvní strany

 1. Smluvní strany kupní smlouvy jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakékoli změny jeho identifikačních údajů, které jsou uvedeny v rubrice smlouvy, a to zejména změnu obchodní firmy, sídla, bankovního spojení, adresy pro doručování apod.

2) Vznik kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva vzniká
  • oboustranným podpisem písemné kupní smlouvy nebo
  • na základě objednávky kupujícího v rozsahu potvrzeném prodávajícím nebo
  • na základě objednávky kupujícího dodáním objednaného zboží kupujícímu, přičemž ohledně dodání zboží platí ustanovení těchto VOZ, zejména čl. 7) a 8).

3) Předmět smlouvy

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě a kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a způsobem určeným kupní smlouvou nebo daňovým dokladem.
 2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v sortimentu, množství a za dalších podmítek dle kupní smlouvy, jinak dle podmínek těchto VOZ. Technické parametry zboží, jakost a provedení zboží jsou dány výrobcem a tyto prodávající na požádání vydá tzv. prohlášením o shodě.

4) Doklady ke zboží

 1. Prodávající se zavazuje v souladu s kupní smlouvou předat spolu se zbožím kupujícímu tyto doklady:

  a) dodací list, který obsahuje tyto údaje:
  • obchodní firmu a sídlo prodávajícího
  • obchodní firmu a sídlo kupujícího, nebo jméno a příjmení spotřebitele a jeho bydliště
  • číslo kupní smlouvy
  • specifikaci zboží (expediční označení), množství, případně hmotnost zboží
 2. Dodací list je kupující nebo osoba jím pověřená k převzetí zboží povinna potvrdit a potvrzený vrátit prodávajícímu při převzetí zboží. Platí pro účely provedení důkazu o převzetí zboží, že osoba, která prohlásí, že je pověřena za kupujícího při převzetí zboží jednat a k převzetí zboží dochází v provozovně kupujícího nebo na pozemku ve vlastnictví nebo užívání kupujícího (případně v provozovně, nebo na pozemku takto firmou kupujícího zjevně označených), je oprávněna za kupujícího jednat, a to i když se dodatečně prokáže opak. Platí, že údaje uvedené na dodacím listu, potvrzeném kupujícím jsou správné, a že zboží specifikované v dodacím listu kupující převzal. To platí i v případě, že kupující sice nevrátí prodávajícímu potvrzený dodací list, avšak ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne, kdy se zboží dle těchto VOZ považuje za převzaté, nesdělí prodávajícímu písemně, že údaje na dodacím listu jsou nesprávné. V případě dodání dle čl. 7) odst. 3 odst. těchto VOP, je počátkem lhůty uvedené v předchozí větě faktické převzetí zboží kupujícím od dopravce. V případě tvrzení kupujícího o nesprávnosti údajů na dodacím listu, má důkazní břemeno o nesprávnosti kupující.
 3. Veškeré doklady vztahující se ke zboží budou vyhotoveny v českém jazyce. Jejich překlad je prodávající povinen zajistit pouze v případě, že tak vyplývá z kupní smlouvy.

5) Kupní cena

 1. Kupní cena je sjednána v kupní smlouvě.
 2. Pokud není kupní cena sjednána, platí cena uvedená v ceníku zboží ke dni prodeje zboží.
 3. Kupní cena za zboží neobsahuje DPH, která bude účtována v souladu s platnou právní úpravou.

6) Způsob placení a platební podmínky

 1. Kupní cena je splatná v hotovosti při převzetí zboží.
 2. U smluvních partnerů na základě dlouhodobého nebo opakovaného odběru zboží může být platba kupní ceny sjednána ve sjednané lhůtě splatnosti. V případě, že splatnost není ujednána, platí lhůta splatnosti 7 dnů od dodání zboží nebo ode dne, kdy je dle těchto VOZ splněn závazek prodávajícího dodat zboží (čl. 9) odst. 1). V případě, že na faktuře prodávajícího je uvedena lhůta splatnosti delší, platí tato delší lhůta. Vyúčtování ceny zboží bude provedeno na daňovém dokladu (faktuře). Pokud je splatnost kupní ceny rozložena do záloh (jednotlivých splátek kupní ceny za dodané zboží) a kupující se dostane do prodlení s úhradou, by jediné splátky, je zbytek kupní ceny splatný najednou v den následující po uplynutí lhůty k zaplacení řádně nezaplacené splátky. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny zboží nebo splátky na cenu zboží, je prodávající oprávněn odmítnout další plnění dodávek ve prospěch kupujícího včetně osob personálně s ním nebo majetkově propojených.
 3. Je-li termín splatnosti určen lhůtou, počíná tato lhůta běžet dnem vystavením faktury. Kupující je povinen zaplatit celkovou kupní cenu bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě nebo v daňovém dokladu. Dnem úhrady zálohy nebo kupní ceny kupujícím se rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Prodávající je povinen odeslat konečnou fakturu – daňový doklad na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě, a to nejpozději následující pracovní den, kdy došlo k dodání zboží. Daňový doklad – faktura bude vždy obsahovat nejméně tyto údaje:
  • obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ kupujícího a prodávajícího, v případě kupujícího - spotřebitele jméno a příjmení a bydliště kupujícího
  • bankovní spojení
  • číslo faktury
  • datum vystavení faktury
  • datum zdanitelného plnění
  • specifikace zboží (množství a sortiment)
  • výši kupní ceny
  • cenu za dopravu, pokud ji pro kupujícího zajišuje prodávající
  • výše záloh na kupní cenu, pokud byly kupujícím uhrazeny
  • sazbu a výši DPH celkem
  • celkovou kupní cenu včetně DPH
 5. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje výše uvedené, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu k opravě, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. Současně musí uvést důvod vrácení dokladu. Neoprávněné vrácení faktury k opravě prodávajícímu nemá vliv na splatnost jakéhokoli závazku kupujícího vyplývající z kupní smlouvy.
 6. Pro veškeré kupní smlouvy, které se řídí těmito VOZ, platí výhrada vlastnického práva, tedy vlastnické právo z prodávajícího na zboží přechází na kupujícího okamžikem úhrady kupní ceny v celé výši. Nebezpečí škody na zboží však přechází z prodávajícího na kupujícího dle čl. 9) těchto VOZ.

7) Místo dodání a převzetí zboží

 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v místě dodání určené kupní smlouvou a kupující je povinen v tomto místě zboží převzít.
 2. V případě, že není sjednáno místo dodání dle odst. 1., je místem dodání provozovna prodávajícího (EXW – bez obalu, dle INCOTERMS platných v době dodávky). Místem převzetí zboží v místě dodání je expediční plocha určená prodávajícím v dodacím listu. V případě požadavku kupujícího, prodávající provede v místě převzetí nakládku na nebezpečí kupujícího, a to na své náklady, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Dopravu zboží z místa dodání si zajišuje kupující na svoje náklady, není-li v kupní smlouvě stanoveno, že dopravu zajišuje prodávající na náklady kupujícího či na své náklady (CPT – místo určení, bez obalu dle INCOTERMS platných v době dodávky).
 3. Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto čl. 7) těchto VOZ platí, že není-li to v rozporu s písemnou kupní smlouvou nebo písemnou objednávkou kupujícího, je prodávající vždy oprávněn (nikoliv však povinen) dodat zboží prostřednictvím smluvního dopravce na náklady kupujícího. Takto může prodávající postupovat vždy, jestliže kupující je v prodlení s převzetím zboží. Není-li v těchto případech v kupní smlouvě stanoveno místo určení, je místem určení sídlo kupujícího a v případě spotřebitele jeho bydliště.
 4. Prodávající je povinen pojistit zboží pro přepravu pouze v případě, že je to výslovně uvedeno v kupní smlouvě.

8) Doba dodání a převzetí zboží

 1. Doba dodání zboží je určena v kupní smlouvě, a to přesným dnem nebo lhůtou. Je-li doba dodání určena lhůtou, je prodávající oprávněn dodat zboží kupujícímu kdykoli během této lhůty.
 2. Není-li v kupní smlouvě stanovena doba dodání, je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě po uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující je povinen v době dodání zboží (odst. 1. a 2. tohoto čl.) v místě převzetí zboží (čl. 7) těchto VOZ) zboží převzít. V případě, že je kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho uskladněním v místě převzetí zboží dle čl. 7) těchto VOZ a to na nebezpečí a náklady kupujícího. V případě, že prodlení kupujícího s převzetím zboží je delší než 2 pracovní dny, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením není dotčeno právo prodávajícího na náhradu nákladů na uskladnění zboží.
 4. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží může prodávající postupovat i odchylně od předchozího odst. 3 a to způsobem uvedeným v čl. 7) odst. 3 těchto VOZ. Právo volby má prodávající.
 5. Dodržení termínu dodání je podmíněno včasnou a řádnou úhradou záloh dle kupní smlouvy ze strany kupujícího, byly-li v kupní smlouvě sjednány. Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží dříve, než budou ze strany kupujícího uhrazeny zálohy na kupní cenu za zboží, sjednané v kupní smlouvě. Prodávající je rovněž oprávněn pozdržet dodání zboží v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jiného závazku vůči prodávajícímu, a to na základě jiné kupní smlouvy či jiné skutečnosti.
 6. V případě hrozby prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu výše uvedeném, je prodávající povinen nejpozději 3 dny před termínem dodání zboží tuto skutečnost oznámit kupujícímu. V případě splnění této povinnosti není prodávající povinen hradit kupujícímu případnou škodu, která kupujícímu může vzniknout z titulu zajištění dopravy zboží z místa dodání.

9) Splnění závazku prodávajícího dodat zboží a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn jeho převzetím ze strany kupujícího. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, je tento závazek splněn dnem uskladnění zboží (čl. 8) odst. 3 těchto VOZ). V případě, že zboží je dodáno předáním smluvnímu dopravci (čl. 7) odst. 3 těchto VOZ), je tento závazek splněn okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího.
 2. Nebezpečí škody na zboží, kterým se rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení zboží, bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy dle předchozího odst. 1. se považuje závazek prodávajícího dodat zboží za splněný.

Obecné znění čl. 10):

10) Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada projeví až po tomto okamžiku. Kupující má povinnost kontroly případných vad na zboží v okamžiku jeho převzetí.
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží nebo zařídit jeho prohlídku a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství v době podle okolností co nejkratší po přechodu nebezpečí na něho. Prodávající kupujícímu práva z vad zboží nepřizná, jestliže kupující písemně neoznámí prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy ji mohl při včasné prohlídce a náležité péči zjistit. Pokud jde o skrytou vadu, platí předchozí věta, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující při dostatečné péči mohl zjistit. Nejdéle však kupující může skrytou vadu oznámit do 2 let od odevzdání věci. Za odevzdání věci se považuje okamžik, kdy se považuje závazek prodávajícího dodat zboží za splněný /čl. 9) odst. 1 těchto VOZ/.
 3. Prodávající neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí na zboží z prodávajícího na kupujícího vnějšími událostmi. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé po přechodu nebezpečí na kupujícího chybnou manipulací se zbožím, nebo chybným skladováním.
 4. Písemná reklamace musí obsahovat popis vady zboží, nebo popis, jak se vada projevuje, jakož i určení místa, kde se zboží s vadami nachází. V písemné reklamaci musí být rovněž uvedena kontaktní osoba zmocněná kupujícím, která podá k žádosti prodávajícího další informace a vysvětlení ohledně vad zboží.
 5. Písemná reklamace musí být doručena prodávajícímu v době uvedené výše v čl. 10) odst. 2. těchto VOP. Po obdržení včasné písemné reklamace rozhodne prodávající do 10 dnů od jejího doručení o důvodnosti a způsobu jejího vyřízení, je-li reklamace zjevně důvodná i bez místního šetření nebo ji v téže lhůtě zamítne, je-li zjevně nedůvodná i bez místního šetření. V případě, že prodávající oznámí kupujícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě, že oprávněnost reklamace posoudí na základě místního šetření, rozhodne prodávající o důvodnosti reklamace a způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 10 dnů od místního šetření, nejdéle však ve lhůtě 20 dnů od doručení reklamace. V případě, že reklamace není na základě místního šetření důvodná, prodávající ji odmítne v uvedené lhůtě. O svých rozhodnutích prodávající bude informovat kupujícího v uvedených lhůtách, a to buď písemně, nebo způsobem uvedeným v čl. 15 věta druhá těchto VOP. Místní šetření reklamace uskutečňuje prodávající na svoje náklady v místě, kde se předmětné zboží nachází. Kupující je povinen prodávajícímu místní šetření umožnit a za tímto účelem mu umožnit přístup do místa, kde se zboží nachází a poskytnout mu i jinou nezbytnou pomoc k provedení místního šetření. V případě, že kupující neposkytne bez zbytečného odkladu součinnost uvedenou v předchozí větě, má prodávající bez dalšího právo reklamaci odmítnout jako nedůvodnou nebo nadále požadovat umožnění místního šetření s tím, že lhůty výše uvedené neběží po dobu, kdy kupující neposkytne potřebnou součinnost k místnímu šetření.
 6. Je-li reklamace důvodná, prodávající vyřídí reklamaci některým z těchto způsobů:
  • odstraněním vad opravou věci
  • odstraněním vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny
 7. O způsobu vyřízení reklamace některým z uvedených způsobů rozhoduje prodávající. V případě, že prodávající neurčí u oprávněné reklamace způsob jejího vyřízení ve lhůtách uvedených v čl. 10) odst. 5. těchto VOP, je oprávněn provést volbu mezi uvedenými způsoby vyřízení reklamace kupující. Pouze v případě, že prodávající neodstraní vady, které jsou podstatným porušením kupní smlouvy, některým ze způsobů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) až c) v dohodnuté lhůtě, jinak ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vady, je oprávněn kupující od kupní smlouvy odstoupit. Kupující však nemůže od smlouvy odstoupit v případech uvedených v § 2110 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy si strany vrátí poskytnuté plnění.
 8. V případě, že již kupní cena byla uhrazena a prodávající rozhodl o vyřízení reklamace poskytnutím slevy z ceny, prodávající se zavazuje částku odpovídající dohodnuté slevě z ceny díla vrátit kupujícímu do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí prodávajícího o tomto způsobu vyřízení reklamace. V případě vrácení slevy z ceny v této lhůtě nemá kupující právo na úrok z prodlení. Nebyla-li kupní cena již v celé výši zaplacena, není kupující oprávněn pohledávku z titulu slevy z kupní ceny jednostranně započíst vůči pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny.
 9. Vlastnické právo k vadnému zboží, které bude vyměněno, přechází dnem převzetí zboží prodávajícím zpět na prodávajícího.
 10. Ustanovení § 2099 a násl. „Práva z vadného plnění“ občanského zákoníku platí pouze v tom rozsahu a v těch ustanoveních, která nejsou upravena jinak v tomto čl. 10. těchto VOP.
 11. Nárok kupujícího na finančního vyrovnání za vícenáklady při odstranění vad vznikne jen jeho odsouhlasením ze strany prodávajícího.

Znění čl. 10 platné pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem podle právních předpisů:

10) Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží vůči kupujícímu, který je spotřebitelem se řídí ustanoveními § 2165 až 2174b a násl. občanského zákoníku. Dále v tomto znění čl. 10) se slovem „kupující“ míní kupující, který je spotřebitelem. Obecné výše uvedené znění čl. 10) těchto VOZ se použije, jestliže není v rozporu s ustanoveními § 2165 až 2174b obč. zákoníku.
 2. Kupující může vytknout vadu zboží, která se projeví do dvou let od převzetí zboží.
 3. Kupující má v případě jeho oprávněné a včasné reklamace právo na odstranění vady s tím, že má právo volby požadovat buď
  • a) dodání nového zboží za vadné
  • b) nebo opravou zboží
  Tuto volbu však nemá v případě, že jím zvolený způsob uvedený pod písm. a) nebo b) je nemožný nebo nepřiměřeně nákladný oproti druhému způsobu odstranění vady.
 4. Kupující může dále požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  • a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedeným odst. 3 řádně a včas (podmínky odstranění upravuje § 2169 a 2170 obč. zákoníku)
  • b) se vada projeví opakovaně
  • c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  • d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

11) Odstoupení od smlouvy

 1. Došlo-li k platnému a účinnému odstoupení od kupní smlouvy, jsou si účastníci kupní smlouvy povinni vrátit vše, co bylo před odstoupením poskytnuto na základě kupní smlouvy druhým účastníkem. V případě vrácení poskytnutého peněžitého plnění nemá druhý účastník nárok na úhradu úroků.
 2. Pokud byly se zbožím předány doklady v listinné nebo elektronické podobě, zavazuje se kupující tyto doklady vrátit spolu se zbožím, a to nepoškozené a úplné.

12) Ochrana informací

 1. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace neprozradí třetí osobě a ani je nepoužijí v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro své potřeby. Smluvní strany se zavazují učinit taková opatření, která zajistí splnění povinností shora uvedené rovněž jejich zaměstnanci a členy orgánů, a to i po skončení jejich pracovního poměru nebo jiného obdobného vztahu. V případě porušení povinností těmito osobami odpovídá smluvní strana stejně jako by předmětnou povinnost porušila sama.
 2. Za důvěrné se považují veškeré informace sdělené při plnění předmětu kupní smlouvy, jsou důvěrné a zůstanou dle jejich vůle utajeny, vyjma informací, které jsou všeobecně známé; za důvěrné informace se považuje i jakýkoli soubor informací, které jsou samostatně všeobecně známé a které budou zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nebo kupujícího. Za důvěrné informace se rovněž považují veškeré informace obsažené v dokumentech předaných mezi smluvními stranami.

13) Rozhodné právo, příslušnost soudu

 1. Veškeré spory vzniklé z kupní smlouvy, na kterou se vztahují tyto VOZ, nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány příslušným soudem ČR. Místní příslušnost soudu se bude vždy řídit výlučně sídlem prodávajícího.

14) Forma právních jednání

 1. Právní jednání, pro která tyto VOP vyžadují písemnou formu, jsou platná pouze v případě, že tato písemná forma je dodržena dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (§ 561 - 563 o.z.). Ostatní právní jednání lze činit i elektronickými prostředky i bez zaručeného elektronického podpisu, a to, pokud jsou činěna z elektronických adres na elektronické adresy smluvních stran uvedených v kupní smlouvě, nebo které strany používají nebo používali běžně v obchodním styku.

15) Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení prodávajícím a nabývají účinnosti pro konkrétní smluvní vztah jejich připojením ke kupní smlouvě, nebo jejich podpisem ze strany kupujícího nebo odkazem na ně v kupní smlouvě s tím že některá z uvedených skutečností je důkazem o tom, že jsou tyto VOP kupujícímu známy ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku. To platí i pro změny těchto VOP.

Platnost obchodních podmínek od 24. 8. 2023.

Provozovatelem webu je společnost HAPex s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.

Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše